Praktyki studenckie - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Student ubiegający się o odbycie bezpłatnej praktyki studenckiej we właściwej jednostce Policji składa komplet wymaganej dokumentacji do właściwego ze względu na miejsce realizacji praktyki komendanta wojewódzkiego/miejskiego/powiatowego Policji i jest zobligowany do przedłożenia następującej dokumentacji:

  1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktykę (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. imienne skierowanie na praktyki (oryginał – dokument ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) wystawione przez uczelnię,
  3. szczegółowy program praktyki studenckiej,
  4. kserokopia aktualnej legitymacji studenckiej (str. 1 i 2),
  5. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2 ),
  6. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  7. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego przez komórkę właściwą do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w danej jednostce organizacyjnej Policji województwa pomorskiego dokumentację wskazaną na wstępie student powinien złożyć co najmniej w okresie jednego miesiąca przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji praktyk.

Niezłożenie kompletu dokumentacji przez studenta, o której mowa na wstępie i nieuzupełnienie jej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez komórkę kadrową właściwej jednostki Policji, skutkuje tym, że prośba o odbycie bezpłatnej praktyki studenckiej pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia.

Właściwym do rozpatrzenia podania o odbycie bezpłatnej praktyki jest komendant wojewódzki/miejski/powiatowy Policji województwa pomorskiego.

Wymiar wykonywania przez praktykanta zadań w ramach praktyki studenckiej wynosi nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wyznaczonej do realizacji praktyki komórki organizacyjnej Policji.

W ramach odbywanej praktyki studenckiej praktykantowi nie przysługują żadne świadczenia oraz wynagrodzenie.

Wnioski studentów o odbycie przedmiotowych praktyk będą rozpatrywane w trybie indywidualnym, a ewentualne wyrażenie zgody na praktykę uzależnione będzie od aktualnej realizacji zadań służbowych w komórkach/ jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego. Właściwy Komendant może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanego studenta.

Jednocześnie informuję, że dokumenty dotyczące realizacji praktyki studenckiej w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku można składać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mieszczącej się przy ul. Okopowej 15 w Gdańsku, w godzinach 8:00-15:00 lub pocztą na adres Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wydział Kadr i Szkolenia z dopiskiem „praktyki studenckie”, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

W sprawie organizacji przedmiotowych praktyk można uzyskać szersze informacje u pracownika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku Pani nadkom. Marzena Rabczuk pod numerem telefonu 47 74 15 320, Pani Maria Doboszczak pod numerem telefonu 47 74 15 355 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Metryczka

Data publikacji : 04.12.2018
Data modyfikacji : 08.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Rabczuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry